JAUNUMS
  Pedagoģiskās padomes sēdePasniedzēji
27.janvāris 2016.

Pedagoģiskās padomes sēde

notiks pirmdien, 1.februārī plkst. 1400, zālē.


Pedagoģiskās padomes sēde

Par 2015./16. mācību gada 1. semestra mācību un audzināšanas darba rezultātiem

Darba kārtība

01.02.2016.

Sēdi vada: direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā L. Šķēle

14.00 – 14.10 Par aktuālo skolas mācību aun audzināšanas darbā (direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā L. Šķēle).

14.10 – 14.20 Par 1.semestra mācību rezultātiem kopumā, aktuālo mācībās (direktora vietniece izglītības jomā G. Beperščaite).

14.20 – 15.10 Par 1. un 2. kursa audzēkņu mācību rezultātiem (1. un 2. kursa audzinātāji informē no vietas 2– 3 min: no izglītības iestādes atskaitīto skaits, būtiskākās problēmas, saziņa ar vecākiem): Aa15, Ab15, M15, D15, Bt/S15, L15, E15, Tv/Av15, Aa14, Ab14, AE14, M14, D14, L/K/S14, E14, B14).

15.10 – 15.20 Par 1. – 2. kursu audzēkņiem, kas patvarīgi pārtraukuši mācības* (direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā L. Šķēle).

15.20 – 15.50 Par 3. audzēkņu mācību rezultātiem (3. kursa audzinātāji informē no vietas 2 – 3 min: no izglītības iestādes atskaitīto skaits, gatavība CE, iespējamās problēmas, lai iegūtu diplomu 4.kursā: Aa13, Ab13, M13, D13, K13, T13, AE13, L13, Be/E13

15.50 – 15.55 Par 3. kursu audzēkņiem, kas patvarīgi pārtraukuši mācības* (direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā L. Šķēle).

15.55 – 16.20 Par 4. kursa audzēkņu mācību rezultātiem (4. kursa audzinātāji informē no vietas 2 – 3 min: no izglītības iestādes atskaitīto skaits, problēmas gatavojoties kvalifikācijas eksāmenam): Aa12, Ab12, M12, D12, K/T12, AE12, E12, Ba12.

16.20– 16.40 Par aktuālo audzināšanas darbā (direktora vietniece audzināšanas jomā P. Sukaruka).

16.40– 16.50 Par ierosinājumi izmaiņām skolas normatīvajos dokumentos:

  • Stipendiju piešķiršanas kārtībā;

  • Pedagogu materiālās stimulēšanas kārtībā (direktora vietniece izglītības jomā G. Beperščaite).

16.50 – 17.00 Sēdes noslēgums – lēmums (direktors I. Kupčs)

 

*Audzinātājiem!!!

Par to audzēkņu atskaitīšanu, kuri ilglaicīgi neapmeklē skolu (patvarīgi pārtraukuši mācības) sēdē lemsim tikai tad, ja  mācību daļā līdz 29.01.2016. būs iesniegts audzinātāja iesniegums par atskaitīšanu, kurā ir norādīts laiks no kura audzēknis mācības ir pārtraucis, kāda iemesla dēļ pārtraucis  un pasākumi kas veikti, lai audzēknis mācītos mūsu skolā!!!

 

Direktors                                                       I. Kupčs

Direktora p.i.                                                L. Šķēle


http://www.vtdt.lv