Priekuļi
Cēsis
Ceturtdiena
    24. septembris 2020.
Vārda diena šodien: Agris un Agrita
Rīt: Rodrigo un Rauls
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

 » Struktūra

 » Vēsture

 » Aktualitātes

 » Noteikumi

 » Pakalpojumi

 » Katalogi

 » Laikraksti

 » Žurnāli

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

BIBLIOTĒKA » Izmantošanas noteikumi [ Izdrukai ]
Priekuļu tehnikuma
Bibliotēkas lietošanas noteikumi
Apstiprināti 2012.gada 3.septembrī
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka Priekuļu tehnikuma bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

2. Tehnikuma Bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija, kura ir Priekuļu tehnikuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, LR MK apstiprinātie noteikumi izglītības un bibliotēku nozarē, tehnikuma nolikums, bibliotēkas reglaments, un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

4. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina tehnikuma direktors.

5. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

II. Bibliotēkas lietotāji

6. Bibliotēkas lietotājs ir ikviens tehnikuma audzēknis, pedagogs un darbinieks.

7. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

9. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un neievērošanas gadījumā uz laiku tiks liekts saņemt bibliotēkas pakalpojumus.

10. Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lasītāja karte.

11. Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.

12. Lasītāja karte ir jāuzrāda ikreiz ierodoties Bibliotēkā un izmantojot jebkuru Bibliotēkas pakalpojumu.

13. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu

14. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

15. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

16. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

16.1. Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t. sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā;

16.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;

16.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

16.4. Bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

17. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu Bibliotēkas interneta izmantošanas nodaļā.

18. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina tehnikuma direktors.

19. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.

20. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 21 diena, mācību grāmatām viens mācību gads, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas.

21. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus vai citus dokumentus.

22. Lietotājs nedrīkst izņemt no Bibliotēkas kartotēkām kartītes, bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai.

23. Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdznešanai neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības

24. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:

24.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

24.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

24.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

24.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

24.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

24.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.

25. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

26. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas darbiniekiem.

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

27. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

28. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

29. Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.

30. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

31. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā.

32. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus. Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā.

33. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem.

34. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām trīskārtīgā līdz desmitkārtīgā apjomā.

35. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.

36. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem apmeklētājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, atrodas Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotiku ietekmē, neievēro personīgās higiēnas prasības vai bojā Bibliotēkas inventāru, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai vispār liegt izmantot Bibliotēkas pakalpojumus.


Bibliotēkas interneta izmantošanas noteikumi
Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka datora un interneta izmantošanu, darbību, lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību.

1.2. Datora un interneta izmantošana ir bez maksas un tā ir pieejama ikvienam interesentam, kurš prot pareizi lietot datoru. Par izdrukām un skenēšanas pakalpojumu jāmaksā pēc tehnikuma noteiktajiem izcenojumiem.

1.3. Noteikumus un izmantošanas laiku Bibliotēka var grozīt, lai uzlabotu šī pakalpojuma kvalitāti.

1.4. Tehnisku problēmu gadījumā (ja nedarbojas Internet Exsplorer vai kāda cita Microsoft Offise programma), bibliotekārs brīdina lietotājus.

1.5. Datora un interneta izmantošana tiek pārtraukta 15 minūtes pirms darba laika beigām.

1.6. Lietotājs zaudē tiesības izmantot datora un interneta pakalpojumus uz vienu mēnesi, ja ir pārkāpis šos izmantošanas noteikumus.

Izmantošanas laika rezervēšana

2.1. Datora un interneta lietotājs izmantošanas laiku var rezervēt uz vienu stundu dienā.

2.2. Ja dators nav aizņemts, to izmanto jebkurš lietotājs.

2.3. Ja lietotājs kavē 15 minūtes no rezervētā laika sākuma, atlikušo laiku līdz nākošajam lietotājam var izmantot cits lietotājs. Iepriekšējais lietotājs ir zaudējis tiesības izmantot datoru šajā laikā.

2.4. Pie datora drīkst atrasties tikai viens lietotājs.

Datora un interneta lietotāja tiesības un pienākumi

3.1. Izmantot datora un interneta pakalpojumus mācībām vai izklaidei.

3.2. Rezervēt laiku.

3.3. Veikt izdrukas tikai pēc saskaņošanas ar bibliotekāru.

3.4. Pilnībā ievērot datora un interneta izmantošanas noteikumus, kā arī bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas un iekšējās kārtības noteikumus.

3.5. Ievērot un klausīt bibliotekāra instrukcijas un norādījumus.

3.6. Saudzīgi izturēties pret datoru un citu inventāru. Ievērot tīrību un klusumu.

3.7. Brīdināt bibliotekāru par neierašanos, vienojoties par citu laiku.

3.8. Atlīdzināt ikvienu zaudējumu, kurš nodarīts lietotāja vainas dēļ.

3.9. Nekavējoties informēt bibliotekāru par programmas kļūdām, ja nedarbojas vai bojāts dators.

3.10.Datora un interneta lietotājs drīkst izmantot savus personīgos informāciju glabātājus, to lietošanu saskaņojot ar bibliotekāru.

Lietotājam kategoriski aizliegts

4.1. Ieslēgt un izslēgt datorus.

4.2. Mainīt datora konfigurāciju, parametrus un uzstādīt citas programmas.

4.3. Aiztikt elektriskos vadus, to savienojumus.

4.4. Apmeklēt neētiska satura interneta adreses, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās.

4.5. Pie datora atrasties ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs, slapjām rokām.

4.6. Traucēt citus lietotājus.

4.7. Uz Bibliotēkas datoriem aizliegts spēlēt jebkādas datorspēles.


Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin