Priekuļi
Cēsis
Piektdiena
    23. oktobris 2020.
Vārda diena šodien: Daina, Dainis un Dainida
Rīt: Renāte, Modrīte un Mudrīte
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

 » SAM 8.1.3.

 » ERASMUS+ ARBORISTS

 » SAM 8.4.1.

 » SAM 8.5.1.

 » SAM 8.5.2.

 » SAM 8.3.4.

 » SAM 8.3.5.

 » ESF

 » Mērķstipendijas

 » Jauniešu garantija

 » ERAF

 » KPFI

 » ERASMUS+ Mobilitātes projekts

 » Leonardo da Vinci

 » Jaunatne darbībā

 » ESTLAT-WBL

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

PROJEKTI - ESF MĒRĶSTIPENDIJAS [ Izdrukai ]
  Viss par ESF MĒRĶSTIPENDIJĀM
ERAF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
(Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

2014.gada 25.jūnijā

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTA „SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA” KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE

2014.gada 11.jūnijā Rīgā Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (turpmāk – ESF projekts) konsultatīvās padomes sēde. Konsultatīvās padomes sēde tika rīkota, lai pārrunātu ESF projekta ieviešanas gaitu ESF projektā iesaistītajās 78 izglītības iestādēs un sniegtu ieteikumus gan izglītības iestāžu uzraudzības, gan ESF projekta darbības pilnveidošanai kopumā. Konsultatīvās padomes sēdē piedalījās Profesionālās izglītības biedrības deleģētie profesionālās izglītības iestāžu direktori, ESF projekta izglītības iestāžu reģionālie koordinatori, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī ESF projekta vadības grupa. Sēdē bija uzaicināti un piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji.

Konsultatīvās padomes sēdi vadīja ESF projekta vadītāja Ina Vārna. Konsultatīvā padome tika informēta par ESF projekta īstenošanas noteiktajām prasībām un to izpildes rezultātiem izglītības iestādēs, aktualitātēm ESF projekta īstenošanā, kā arī problēmjautājumiem, kas saistīti ar izglītības iestādēs veikto pārbaužu rezultātiem. Analizējot paveikto ESF projekta iznākuma rādītāju sasniegšanā (uz 2014.gada jūniju jābūt 60 100 izglītojamo, kuri profesionālajā izglītībā saņēmuši atbalstu mērķstipendiju veidā), Ina Vārna atzīmēja, ka ESF projekta īstenošanas laikā kopējais audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši ESF mērķstipendiju, ir 65 737 audzēkņi. Savukārt saistībā ar rezultāta rādītāja (67% no kopējā profesionālajā izglītībā izglītojamo skaita ir saņēmuši tiešu ESF atbalstu) izpildi tika uzsvērts, ka izglītojamo skaits, kuri vismaz vienu mēnesi ir saņēmuši ESF stipendiju, ir 79% no kopējā profesionālās izglītības audzēkņu skaita. Ina Vārna secināja, ka pēc būtības rādītāji ir izpildīti, tomēr, analizējot kopējo izglītojamo skaitu profesionālās sākotnējās izglītības programmās un izglītojamo skaitu, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši ESF stipendiju, ir redzams, ka izglītojamo skaits, kuri saņem stipendijas, nedaudz samazinās. Tā, ja 2010.gadā ESF stipendiju saņēma 84 % no visiem izglītojamajiem profesionālās izglītības iestādēs, tad 2013.gadā tie ir 79% izglītojamo. Salīdzinot situāciju plānošanas reģionos 2013.gadā, tika atzīmēts, ka izglītojamo, kuri 2013.gadā vismaz vienā mēnesī saņēmuši ESF mērķstipendiju, vislielākais skaits ir Latgales plānošanas reģionā (81,7%) un Kurzemes plānošanas reģionā (79,5%), bet vismazākais ir Zemgales plānošanas reģionā (73,9%) un Rīgā (76,5%). Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte uzsvēra ESF stipendijas nozīmīgumu, jo lielākā daļa audzēkņu profesionālās izglītības programmās tiek uzņemti no maznodrošinātām ģimenēm, bieži stipendija ir audzēkņa vienīgais ienākumu avots, jo ģimene finansiāli nevar palīdzēt. Tai paša laikā viņa akcentēja, ka Jelgavas tehnikumā ļoti liela vērība tiek pievērsta kvalitatīvai audzēkņu sagatavošanai, audzēkņiem tiek izvirzītas atbilstošas prasības un audzēkņu vērtējums ir atbilstošs šo prasību kvalitatīvai izpildei. Rīgas Pārdaugavas Profesionālās vidusskolas direktore I.Jurkāne papildināja, ka lielai daļai Rīgas Pārdaugavas profesionālajā

vidusskolā pēc pamatskolas beigšanas uzņemto audzēkņu zināšanas pēc pamatskolas beigšanas ir vājas, pedagogiem jāiegulda liels darbs, lai sagatavotu kvalitatīvus tautsaimniecībai nepieciešamus speciālistus. Arī I.Jurkāne augstu novērtēja ESF projekta nozīmi un doto iespēju audzēkņiem saņemt ESF stipendiju un atbalstīja J.Rudzītes teikto par risinājumu meklēšanu ESF stipendiju nodrošināšanai pēc 2015.gada 31.augusta.

Tāpat konsultatīvās padomes sēdē detalizēti tika analizēti Valsts izglītības attīstības aģentūras, Finanšu ministrijas, ESF projekta vadības grupas un reģionālo koordinatoru pārbaužu izglītības iestādēs rezultāti, lai novērstu konstatētās nepilnības un nepieļautu to atkārtošanos. ESF projekta vadītāja Ina Vārna uzsvēra, ka būtiskākās nepilnības saistībā ar pārbaudēm izglītības iestādēs ir dokumentācijas kvalitāte, savlaicīga īstenoto izglītības programmu akreditācija, precīza ESF mērķstipendijas piešķiršanas nosacījumu izpilde. Ļoti svarīgs ir izglītības iestādes direktora atbalsts ESF projekta koordinatoram izglītības iestādē. Savus novērojumus izglītības iestāžu pārbaudēs analizēja arī Valsts Izglītības attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta ESF projektu uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Līga Kobitjeva.

Konsultatīvās padomes sēdē tika secināts, ka liela loma ir ESF projekta vadības grupas, reģionālo koordinatoru un ESF projekta koordinatoru izglītības iestādēs ciešai sadarbībai, izglītības iestāžu vadības atbalstam, lai kopīgi nodrošinātu ESF projekta atbildīgu uzraudzību un sasniegtu noteiktos mērķus, kas atkarīgi no visu sadarbības partneru ieguldītā darba rezultātiem. Tāpat Ina Vārna pateicās visiem ESF projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem ESF projekta veiksmīgā norisē, kā arī par ieinteresētību un ieteikumiem konsultatīvās padomēs sēdē iekļauto jautājumu izskatīšanā.

Elīna Bagāta, Projekta vadītāja asistente

Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin