Priekuļi
Cēsis
Piektdiena
    23. oktobris 2020.
Vārda diena šodien: Daina, Dainis un Dainida
Rīt: Renāte, Modrīte un Mudrīte
Elektroniskais žurnāls

Kontakti

Jaunumi

Pasākumi

Uzņemšana

Mācības

Metodiskās izstrādnes

Pieaugušo izglītība

Audzēkņiem

Stundu saraksts

Karjera

Darbinieki

Sports

Pašdarbība

Bibliotēka

Sporta bāze

Dienesta viesnīca

Nolikumi

Pārskati

Projekti

 » SAM 8.1.3.

 » ERASMUS+ ARBORISTS

 » SAM 8.4.1.

 » SAM 8.5.1.

 » SAM 8.5.2.

 » SAM 8.3.4.

 » SAM 8.3.5.

 » ESF

 » Mērķstipendijas

 » Jauniešu garantija

 » ERAF

 » KPFI

 » ERASMUS+ Mobilitātes projekts

 » Leonardo da Vinci

 » Jaunatne darbībā

 » ESTLAT-WBL

Iepirkumi

Sludinājumi

Absolventi

Vēsture

Lapas karte

PROJEKTI - ESF MĒRĶSTIPENDIJAS [ Izdrukai ]
  Viss par ESF MĒRĶSTIPENDIJĀM
ERAF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
(Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

2014.gada 24.aprīlis

PROJEKTĀ IESAISTĪTO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU REĢIONĀLIE SEMINĀRI

2014.gada 24.aprīlī Vidzemē Priekuļu tehnikumā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” iesaistīto izglītības iestāžu reģionālais seminārs. Tas tika rīkots, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar projekta īstenošanas nozīmīgākajām aktualitātēm un uzdevumiem turpmākam laika periodam. Reģionālajā seminārā piedalījās projekta Vidzemes izglītības iestāžu koordinatori, reģionālais koordinators un projekta vadības grupa. Projekta vadītāja Ina Vārna reģionālajā seminārā analizēja projekta īstenošanas rezultātus izglītības iestādēs laika posmā no 2009.gada 2.marta līdz pašreizējam laika periodam, uzsvēra būtiskākos jautājumus, kas saistīti ar projekta turpmāko attīstību, svarīgāko projekta dokumentācijā, kā arī vērsa dalībnieku uzmanību jautājumam par publicitātes un informēšanas pasākumu nodrošināšanu izglītības iestādēs, lai popularizētu profesionālo izglītību un piesaistītu pamatskolas absolventus apgūt profesionālās izglītības programmas.

Projekta vadītāja Ina Vārna arī uzsvēra, ka nav līdzsvarota vispārējās un profesionālās izglītības izvēle pēc pamatskolas beigšanas. Pašreizējā situācijā daļa pamatskolas absolventu izvēlas turpināt mācības vidusskolā, neiegūstot kvalifikāciju, bet tūlīt pēc vidusskolas beigšanas neturpina mācības augstākās izglītības iestādēs, radot risku kļūt par bezdarbniekiem. 2014.gada 1.ceturksnī jauniešu darba meklētāju īpatsvars vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā bija 22,2 %. Tas ir par 7,5 procentpunktiem zemāks nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, bet aizvien vēl augsts jauniešu bezdarba rādītājs. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas statistikas datiem par 2012./2013. mācību gadu 60,8 % skolēni pēc pamatskolas beigšanas ir devuši priekšroku vispārējai izglītībai, savukārt 39,2% skolēnu iestājušies profesionālās izglītības iestādēs. Saskaņā ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam rīcības virziena „Kompetenču attīstība” mērķi [283] un atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projekta (atbalstīts Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdē, prot. Nr.1, 40. §) 3.mērķa 3.3.rīcības virzienā noteiktajam ir plānots, pamatojoties uz darba tirgus prognozēm, veidot adaptēties spējīgu un konkurētspējīgu profesionālās izglītības sistēmu, lai sasniegtu 2017.gadā izglītojamo skaita sadalījuma proporciju (55:45) vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves, bet 2020.gadā vienlīdzīgu izglītojamo skaita sadalījuma proporciju (50:50). Tāpēc projekta ietvaros jāsniedz atbalsts šī nozīmīgā mērķa sasniegšanai, vienlaikus nodrošinot iespēju audzēkņiem saņemt Eiropas Sociālā fonda stipendiju kā atbalstu savu personīgo mērķu sasniegšanai, kļūstot par kvalificētiem un darba tirgū pieprasītiem speciālistiem.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2009.gada 2.marta līdz 2015.gada 31.augustam, un tā kopējais finansējums ir 49 003 790 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 41 783 423, 49 euro un valsts budžeta finansējums 7 220 366, 51 euro. Eiropas Sociālā fonda projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām 78 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju, piešķirot pirmā līdz ceturtā kursa izglītojamiem mērķstipendijas. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs, pirmā kursa izglītojamam ir no 14,23 līdz 28,46 euro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamam no 28,46 līdz 71,14 euro mēnesī. Mērķstipendiju piešķir, ja izglītojamā ikmēneša sekmju vērtējumā visos mācību priekšmetos sasniegums ir novērtēts ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts. Tāpat mērķstipendiju piešķir, ja izglītojamam nav neattaisnotu mācību stundu un praktisko nodarbību kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā (attaisnoti ir tie kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments), kā arī, ja izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.

Prognozes par nākotnē vajadzīgajām prasmēm liecina, ka Eiropas Savienībā aizvien vairāk palielināsies pieprasījums pēc vidēja un augsta līmeņa speciālistiem, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju. Lai uzturētu konkurētspēju, pastāvīgi ir vajadzīgas vidēja un augsta līmeņa prasmes, kas apmierinātu Latvijas tautsaimniecības pašreizējās un turpmākās vajadzības, tādēļ jaunieši jāmudina izmantot pēc pamatskolas un vidusskolas izglītības profesionālās izglītības sniegtās iespējas, bet profesionālā izglītība jātuvina darba videi.

Elīna Bagāta, Projekta vadītāja asistente


Prezentācijas:

Par Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana


Google APPS PT
PT Wiki
LIBRO
TIMETABLE
Facebook  


Ārējās saites

Izgītības un zinātnes ministrija
Priekuļu novada dome
Cēsis
Sporta klubs AMI
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. LV-4126. telefons/fakss 64130602. e-pasts: info@vtdt.edu.lv
Lapu veidoja un uztur
Andrejs Rampāns
2011 (2005)
Admin